صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مبالغ خرد را از سرمایه‌گذاران مختلف جمع آوری کرده و مبلغ جمع‌آوری شده را در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند. اینوستو بهترین و کارآمدترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جمعی را به فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌دهد.

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری

برترین پلتفرم ها

440 مورد
ارزش خالص دارایی 608,861,986,035 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 598,901
ارزش خالص دارایی 121,947,811,839,545 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 121,674,436
ارزش خالص دارایی 15,167,434,214,206 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 10,064,915
ارزش خالص دارایی 892,528,182,133 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 883,808
ارزش خالص دارایی 3,492,250,805,165 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 2,285,927
ارزش خالص دارایی 603,684,488,721,782 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 597,340,450
ارزش خالص دارایی 17,295,486,793,354 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 11,618,513
ارزش خالص دارایی 447,231,832,556,034 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 443,333,832
ارزش خالص دارایی 1,526,204,048,894 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 82,375,000
ارزش خالص دارایی 1,748,068,187,101 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 152,097,072