کراودفاندینگ

کراودفاندینگ

اینوستو حامی مشارکت در سرمایه‌گذاری گروهی یا کرادفاندینگ در پلت‌فرم‌های کارآفرینی معتبر ایرانی است. هوش مصنوعی اینوستو متناسب با ظرفیت سرمایه‌گذاری افراد نسبت به معرفی پلت‌فرم‌های معتبر مشارکت در کارآفرینی اقدام می‌کند.

کراودفاندینگ کراودفاندینگ

برترین پلتفرم ها

12 مورد
حداقل و حداکثر سرمایه حداقل 100 هزارتومان حداکثر 5% کل مبلغ پروژه - سرمایه گذاران حقوقی محدودیتی ندارند دوره سرمایه گذاری متوسط 12 ماه

ضمانت اجرا: 1- ضمانت بازگشت اصل سرمایه 2- دارای مجوز تامین مالی جمعی از فرابورس ایران 3- تحت نظارت نهاد مالی

حداقل و حداکثر سرمایه حداقل 500 هزار تومان دوره سرمایه گذاری 2 تا 12 ماه

ضمانت اجرا: 1- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات اصل سرمایه 2- تعهد پوشش اصل سرمایه توسط سرمایه‌پذیر 3- تعهد پوشش خطرات اصل سرمایه توسط سرمایه‌پذیر

حداقل و حداکثر سرمایه حداکثر 5% کل مبلغ برای سرمایه گذاران حقیقی - سرمایه گذاران حقوقی محدودیتی ندارند

ضمانت اجرا: 1- تحت حمایت و نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‌ 2- کارگزار رسمی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 3- مجوز از شرکت فرابورس ایران 4- تحت نظارت شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش‌پرداز آریان 5- اصل سرمایه افراد توسط صندوق نوآوری و شکوفایی

حداقل و حداکثر سرمایه حداقل 100 هزار تومان دوره سرمایه گذاری 3 تا 12 ماه

ضمانت اجرا: تضمین توسط بانک یا صندوق

حداقل و حداکثر سرمایه حداقل 1000 توکن دوره سرمایه گذاری حداقل 3 ماه

ضمانت اجرا: 1- دارای مجوز از فرابورس ایران بوده 2- تحت نظارت نهاد مالی آیکو

حداقل و حداکثر سرمایه حداقل 100 هزارتومان - حداکثر 5% کل مبلغ پروژه - سرمایه گذاران حقوقی محدودیتی ندارند دوره سرمایه گذاری 12 ماه

ضمانت اجرا: 1- دارای مجوز از شرکت فرابورس ایران 2- ضمانت های مطمئن برای هر طرح

حداقل و حداکثر سرمایه حداقل 50 میلیون تومان و حداکثر 100% کل طرح

ضمانت اجرا: 1- مورد تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 2- از کارگزاران رسمی معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی

حداقل و حداکثر سرمایه حداقل 100 هزارتومان - حداکثر 5% کل مبلغ پروژه - برای سرمایه گذاران حقوقی حداکثر 20% است. دوره سرمایه گذاری 12 ماه

ضمانت اجرا: تحـت نظـارت نهـاد مالـی کارگـزاری سهـم آشنـا

حداقل و حداکثر سرمایه حداقل 500 هزارتومان - حداکثر 5% کل مبلغ پروژه - سرمایه گذاران حقوقی محدودیتی ندارند. دوره سرمایه گذاری 24 تا 50 ماه

ضمانت اجرا: دارای مجوز از فرابورس ایران

حداقل و حداکثر سرمایه حداقل 500 هزارتومان - حداکثر 5% کل مبلغ پروژه- سرمایه گذاران حقوقی محدودیتی ندارند. دوره سرمایه گذاری حداقل 6 ماه

ضمانت اجرا: 1- دارای مجوز رسمی از فرابورس ایران 2- شرکت کسب و کار رضوی وابسته به آستان قدس