صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مبالغ خرد را از سرمایه‌گذاران مختلف جمع آوری کرده و مبلغ جمع‌آوری شده را در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند. اینوستو بهترین و کارآمدترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جمعی را به فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌دهد.

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری

برترین پلتفرم ها

440 مورد
ارزش خالص دارایی 3,252,306,126,240 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 181,050,977
ارزش خالص دارایی 75,410,167,215 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 37,491
ارزش خالص دارایی 153,776,167,769 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 101,610
ارزش خالص دارایی 53,965,215,097,754 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 53,293,052
ارزش خالص دارایی 23,932,893,515,276 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 952,900,000
ارزش خالص دارایی 17,519,149,122,564 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 16,892,345
ارزش خالص دارایی 20,175,230,293,779 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 21,338,061
ارزش خالص دارایی 49,130,550,609,810 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 47,670,111
ارزش خالص دارایی 5,157,754,993,853 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1,883,052
ارزش خالص دارایی 35,350,508,699,566 ریال تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 34,897,922